Najnovije

Naš član – Bogdan Stanojević

Učenik sam četvrtog razreda specijalnog odeljenja za fiziku u Gimnaziji „Sve – tozar Marković” u Nišu. Još u osnovnoj školi su me zanimale prirodne nauke, a naro čito fizika, pa me je to interesovanje odvelo na brojna takmi čenja na ko – jima sam do sada u čestvovao. Prvo međunarodno takmi čenje na kome sam u čestvovao bila je juniorska nau čna olimpijada, održana u Mendozi u Argentini 2014. godine, koja je na kreativan na čin kroz teorijska i eksperi – mentalna testiranja spojila fiziku, hemiju i biologiju. Na njoj sam osvojio srebrnu medalju.

Ubrzo posle toga sam po čeo da se bavim astrofizikom i astronomijom. Oduševljavalo me je to kako kretanja, nastajanje i unutrašnji procesi nebeskih tela mogu da se objasne fizičkim zakonima i prikažu matemati čkim jedna činama. Bavljenje ovom temom dovelo me je do olimpijade iz astronomi – je i astrofizike koja je održana u gradu Bubanesvar u Indiji 2016. godine na ko – joj sam osvojio srebrnu medalju.

Nastavio sam da se bavim fizikom prou čavajući svaku stvar ili pojavu koja me je u tom trenutku zainteresovala; od toga kako i zašto nastaju prirodne po – jave poput cunamija, gromova i dugih, pa do prakti čne primene fizike u, recimo, aparatima iz svakodnevnog života, kao što je npr. klima uređaj. U čestvovao sam na međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja je održana u Jogjakarti u Indoneziji 2017. godine i osvojio ponovo srebrnu medalju. Moja trenutna interesovanja su najviše usmerena na astrofiziku i pri – menjenu fiziku.

Smatram da je važno imati ra – zumevanje i podršku porodice i pri – jatelja, kao i ljubavnog partnera, jer se najbolji rezultati postižu kada se radi u opuštenoj i stimulativnoj atmosferi.

Pored svih obaveza, koje se trudim da uskladim i isplaniram, imam dovoljno slobodnog vremena koje koristim za odmor i bavljenje drugim stvarima koje volim a nisu fizika. Tada najviše volim da provodim vreme sa prijateljima i devojkom i da se što više bavim spor – tom. Tako provedeno slobodno vreme je dragoceno jer to je najbolji na čin da se mozak odmori od svakodnevnih obaveza.

Za razvijanje ideja i kriti čkog na čina razmišljanja važan je razgovor sa osobama sli čnim sebi i međusobna razmena mišljenja i pogleda na razne stvari. Mensa je udruženje koje omogućava baš to, jer povezuje ljude sli čnih interesovanja i mogućnosti.

Oduvek sam imao potrebu da postavljam pitanja i da pokušam da razumem sve što se dešava oko mene. Fizika predstavlja savršen na čin da to postignem i da dođem do odgov – ora na pitanja koja, na žalost, većina ljudi propusti da postavi. Pitanja kao što su: zašto je nebo plavo a zalazak sunca crven, zašto mesec i sunce svetle i zašto je nekad mesec pun, a nekad srpast… Fizika pruža objašnjenja o svemu, od nastajanja prirodnih pojava kao što su kiša i tornado pa do principa na kojima radi sva tehnologija modernog sveta. Cilj mi je da upoznam, razumem i nau čim što više, kako bih jednog dana ja bio taj koji će smišljati odgovore i prvi odgovarati na nova pitanja.

Kao savet drugima preporu čio bih da pronađu nešto što ih zanima i da se bave time, jer mislim da je najvažnije baviti se ne čim što je zabavno i što se voli, makar to bilo i u slobodno vreme. A kako bi bili još uspešniji u poslu preporu čio bih da se često odmaraju od njega i posvećuju dovoljno pažnje drugim sferama života.


Naš član, Bogdan Stanojević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.